فیزیوتراپی و ماساژ درمانی بازگشت
فیزیوتراپی و ماساژ درمانی خانه سالمندان ایران مهر دارای امکانات لازم، جهت توانبخشی، فیزیوتراپی و ماساژ درمانی سالمندان عزیز تدارک دیده شده است

مراقبت پزشکی - فیزیوتراپی و ماساژ درمانی خانه سالمندان ایران مهر

فیزیوتراپی و ماساژ درمانی خانه سالمندان ایران مهر دارای امکانات لازم

جهت توانبخشی، فیزیوتراپی و ماساژ درمانی سالمندان عزیز تدارک دیده شده است

*****