بازگشت
حل جدول و معما میتواند بر افزایش حافظه کوتاه مدت در سالمندان موثر باشد. هدفپژوهش حاضر مقایسه میانگین نمرات حافظه کوتاه مدت در افراد سالمند با حل جدول و معما و افراد بدوناستفاده از هیچ گونه تمرینات مغزی می باشد
مواد و روش ها: بدین منظور از بین سالمندان ۶۰ تا ۹۰ سالمرکز نگهداری روزانه سالمندان در شهر تبریز ۳۴ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با دوگروه کنترل و آزمایش و پیش تست و پست تست، با اخذ رضایت آگاهانه شرکت کردند. جمع آوری داده ها بااستفاده از تست حافظه شنیداری کوتاه مدت (خرده آزمونهای حافظه منطقی و تکرار ارقام )، حافظه بصریکوتاه مدت و یادگیری تداعی، از آزمون حافظه وکسلر بزرگسالان نسخه سوم صورت گرفت. جهت تحلیلداده ها در بخش آمار توصیفی از شاخص های توصیفی و انحراف استاندارد و در بخش آمار استنباطی برایمقایسه میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون حافظه کوتاه مدت از روش t تست با دو گروه مستقل استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت میانگین نمرات خورده آزمونهای حافظه وکسلر در مرحله پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل معنی دار میباشد (P<۰/۰۵).نتایج: نتایج نشان داد حل جدول و معما در سالمندان، در افزایش حافظه کوتاه مدت آنها تاثیر دارد.
بازگشت
ثبت دیدگاه شما راجع به این مطلب      
  نام و نام خانوادگی :
آدرس ایمیل یا شماره تماس :
  دیدگاه :
 
       
   

ارتباط با مرکز توانبخشی و خانه سالمندان ایران مهر

شما می توانید به صورت 24 ساعته با شماره تماس های مرکز توانبخشی و خانه سالمندان ایران مهر تماس بگیرید : 021-88368994 و 021- 88368995

ادرس مرکز ایران مهر

مرکز ایران مهر

شماره تلفن های خانه سالمندان ایران مهر :
   ۰۲۱-۸۸۳۶-۸۹۹۴    ۰۲۱-۸۸۰۹-۰۸۱۰

 ۰۲۱-۸۸۳۶-۸۹۹۵
 ۰۹۱۲-۲۵۶-۷۵۸۲
آدرس سرای سالمندان ایران مهر :
تهران – شهرک غرب – هرمزان – خیابان پیروزان جنوبی
خیابان دهم – فرعی فروردین – پلاک ۶
سرای سالمندان ایران مهر